Obec Trnová
ObecTrnová

V/2 - Sada 01 - Přírodověda

DUM (Digitální učební materiály)

V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

Sada 01 - Přírodověda

Číslo DUMu Název DUMu

01

Nerosty a horniny

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu Horniny a nerosty, osvojuje si základní třídění hornin a nerostů , poznává způsob jejich vzniku,využití pro člověka. Taktéž lze využít pro environmentální vzdělávání. Poslední 3 listy jsou určeny k ověření znalostí z daného tématu a opakování učiva, žáci úkoly písemně vypracují.
Tento materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

02

Kostra lidského těla

 

Žáci poznávají základní funkce lidské kostry, uvědomují si její nezastupitelnou úlohu v životě člověka, seznamují se s možnými riziky při úrazech a opakují si zásady první pomoci při zlomeninách. Poslední list je určen k opakování prezentovaného učiva.
Materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

03

Popis kostry lidského těla

 

Žáci se seznamují s jednotlivými kostmi lidského těla. Poznávají a popisují jednotlivé kosti, uvědomují si nutnost ochrany zdraví a možné důsledky úrazů.Poslední list slouží k orientačnímu ověření získaných poznatků.
Materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

04

Lidské smysly - sluch

 

Žáci se formou výkladu a prezentace seznamují s dalším důležitým lidským smyslem - sluchem. Seznamují se s funkcí tohoto smyslu. Uvědomují si jeho důležitost, získávají nové poznatky o funkci tohoto smyslového ústrojí. Na posledním listu jsou zásady ochrany sluchu, které shrnují výkladovou část a žáci je písemně vypracují do sešitu v samostatné práci.

05

Lidské smysly - hmat, chuť, čich

 

Žáci se formou výkladu a prezentace seznamují s dalšími lidskými smysly - hmatem, chutí a čichem. Seznamují se s funkcí těchto smyslů. Uvědomují si důležitost každého smyslu, získávají nové poznatky z této oblasti. Na posledním listu jsou otázky, které shrnují výkladovou část a žáci je písemně vypracují do sešitu v samostatné práci.

06

Lidské smysly - zrak

 

Žáci se formou výkladu a prezentace seznamují se základním lidským smyslem -zrakem. Seznamují se s vadami zraku, od běžných až po ty nejtěžší. Získávají povědomí o základních pravidlech ochrany zraku. Uvědomují si důležitost tohoto smyslu, seznamují se se stavbou oka a jeho možného poškození. Učí se základním pravidlům a ohleduplnosti ke zrakově postiženým lidem. Na posledním listu jsou otázky, které shrnují výkladovou část a žíci je písemně vypracují do sešitu v samostatné práci.

07

Test - vylučovací soustava

 

Žáci prokazují své vědomosti z učiva vylučovací soustava v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních třech snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních snímků. Opakují si učivo z oblasti trávení.

08

Vylučovací soustava

 

Žáci prokazují své vědomosti z učiva vylučovací soustava v lidském těle. Materiál je připraven formou prezentace pro výklad učiva z této oblasti. Žáci si třídí a upevňují znalosti z této problematiky. Na posledním snímku jsou vyhotoveny formulovány úkoly, které shrnují poznatky z výkladové části, žáci je písemně vypracují podle úvodních snímků.
Materiál je určen pro žáky 5. ročníku

09

Test - trávicí soustava

 

Žáci prokazují své vědomosti z učiva trávicí v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních čtyřech snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních snímků. Opakují si učivo z oblasti zdravé výživy a uvědomují si důsledky nesprávného stravování.

10

Test - oběhová soustava

 

Žáci prokazují své vědomosti z učiva oběhová soustava v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních dvou snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních snímků.

11

Test - dýchací soustava

 

Žáci prokazují své vědomosti z učiva dýchací soustava v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních dvou snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních snímků.

12

Test - kůže

 

Žáci prokazují své vědomosti z učiva pokožka, kůže na lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních dvou snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních snímků.

13

Test - svaly lidského těla

 

Žáci prokazují své vědomosti z učiva svaly lidského těla. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledním snímku je vyhotoven pracovní list, který žáci vypracují podle úvodních snímků.

14

Poznávání Země a Vesmíru

 

Žáci si uvědomují lidskou existenci ve vztahu k planetě Zemi a okolnímu vesmíru. Uvědomují si postavení člověka ve vesmíru, seznamují se s nejvyspělejší technikou umožňující lidem poznání. Poslední list je věnován opakování a zamyšlení se nad danými úkoly.
Učivo je určeno žákům 5. ročníku.

15

Lidské tělo - trávicí soustava

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu lidské tělo se zaměřením na trávicí soustavu, učí se poznávat základní funkce trávicí soustavy, seznamují se se složením a funkcí orgánů trávicí soustavy. Velký důraz je kladen na správnou výživu, skladbu potravin a poznávají druhy potravin prospěšné lidskému organismu. Dále si připomínají jakým způsobem chránit trávicí soustavu. Poslední 2 listy jsou určeny k upevnění získaného učiva.
Tento materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

16

Lidské tělo - oběhová soustava

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu lidské tělo se zaměřením na oběhovou soustavu, učí se poznávat základní funkce oběhové soustavy, seznamují se se složením a funkcí krve. Poznávají rozdíl mezi tepnami a žílami. Dále si připomínají jakým způsobem chránit oběhovou soustavu, srdce. Poslední list je určený k upevnění získaného učiva.
Tento materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

17

Lidské tělo - dýchací soustava

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu lidské tělo se zaměřením na dýchací soustavu, učí se poznávat základní funkce dýchací soustavy, připomíná si základní hygienické návyky - škodlivost kouření, zdravý životní styl, učí se základnímu popisu dýchacího ústrojí. Opakuje si zásady první pomoci při zástavě dechu. Poslední list je určený k upevnění získaného učiva.
Tento materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

18

Lidské tělo - kůže

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu lidské tělo se zaměřením na kůži, učí se poznávat základní funkce kůže, opakuje si základní hygienické návyky, opakuje si stavbu a složení pokožky . Opakuje si zásady první pomoci při poranění kůže. Poslední list je určený k upevnění zásad první pomoci.
Tento materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

19

Lidské tělo - svaly

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu lidské tělo se zaměřením na svalovou tkáň, učí se poznávat základní funkce svalů, poznává některé z hlavních v těle, rozeznává různé typy svalové tkáně . Poslední list je určený k opakování učiva z daného tématu, žáci úkoly písemně vypracují.
Tento materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

20

Člověk - vývoj

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu vývoje člověka, uvědomuje si odlišnosti od člověka od ostatních zvířat, uvědomuje si otázky přítomnosti člověka na Zemi. Poslední 2 listy slouží k procvičování dané problematiky.

21

Podnebné pásy

 

Žáci si uvědomují a osvojují poznatky o podnebí na Zeměkouli v souvislosti s místem, kde se nachází. Uvědomují si rozdílné podmínky života na Zemi i faktory, které je ovlivňují. Velmi dobře lze materiál využít k environmentálnímu vzdělávání, kdy je ochrana přírody velmi důležitá. Poslední list je věnován samostatné práci žáků.
Tento materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

22

Vliv člověka na přírodu

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu Vliv člověka na přírodu. Poslední list 1list jsou určen ověření znalostí z daného tématu a opakování učiva, žáci úkoly písemně vypracují , při tom se zamýšlejí nad negativním, ale i pozitivním působením člověka nejen na své nejbližší okolí. Tomuto tématu předcházela vycházka do okolí školy, kde si žáci uvědomovali přímé důsledky činnosti lidí v okolí obce. Velmi dobře lze využít v environmentální výchově.
Tento materiál je určen pro žáky 5. ročníku.

23

Živočichové a rostliny bažinatých oblastí

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu voda, vodní prostředí. Poslední list list je určeny k opakování učiva z daného tématu, žáci úkoly písemně vypracují.
Tento materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

24

Chováme zvířata

 

Žák si třídí své znalosti z oblasti chovu zvířat v domácnostech. Je seznamován se základními druhy chovaných zvířat, uvědomuje si kladné i záporné stránky chovu zvířat. Je upozorněn i na případné nebezpečí, která chov zvířat mohou skrývat. Uvědomuje si oboustrannou prospěšnost vztahu člověka se zvířetem. V samostatné práci odpovídá na úkoly.
Učivo je určeno pro žáky 4. ročníku.

25

Životní podmínky na Zemi

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu Životní podmínky na Zemi. Poslední list 3listy jsou určený ověření znalostí z daného tématu a opakování učiva, žáci úkoly písemně vypracují.
Tento materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

26

Živá a neživá příroda

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu Živá a neživá příroda. Poslední list list je určený upevnění a opakování učiva z daného tématu, žáci úkoly písemně vypracují.
Tento materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

27

Místo kde žijeme - Trnová I.

 

Žáci se formou výkladu a diskuse seznamují s orgány a sídlem obce Trnová, poznávají složení obecního úřadu a poznávají instituce, které obec zřizuje, poznávají zájmové spolky a život místních obyvatel. V závěru odpovídají na otázky týkající se výše uvedeného tématu.
Učivo je určeno pro žáky 4. a 5. ročníku.

28

Horniny a nerosty 4. ročník

 

Žáci se seznamují s neživou přírodou kolem nás, poznávají nejznámější nerosty a horniny, získávají poznatky a uvědomují si nebezpečí vyplývající z přírodních jevů - zemětřesení, sopečná činnost. V posledním listu plní úkoly, které shrnují obsah probíraného učiva.
Učivo je věnováno žákům 4. ročníku.

29

Živočichové a rostliny na louce

 

Žáci si připomínají druhy živočichů žijících na našich loukách, uvědomují si a opakují si zásady správného využívání luk, jejich přínos a funkci vzhledem k lidské společnosti. Třídí a uvědomuje si rozdíl mezi vlně žijícími a hospodářskými zvířaty. Vnímá travní porost jako souhrn mnoha různých druhů rostlin. Poslední list slouží k opakování a prohlubování učiva a dané problematiky.
Učivo je určeno žákům 4. ročníku.

30

Živočichové v lese

 

Žáci si připomínají druhy živočichů žijících v lese, uvědomují si a opakují si zásady
správného chování a možné nebezpečí, které může hrozit člověku v lese ze strany některých živočichů. 3 poslední listy slouží formou otázek k opakování a prohlubování učiva a dané problematiky.
Učivo je určeno žákům 4. ročníku.

31

Rostliny a živočichové v našem okolí

 

Žák si osvojuje poznatky o rostlinách a zvířatech v okolí lidských příbytků. Uvědomují si jejich význam pro člověka, jejich prospěšnost nebo naopak škodlivost. V posledních snímcích plní úkoly kde si upevňuje poznatky z dané problematiky a zamýšlí se nad užitečností rostlin a zvířat.

32

Stavba těla živočichů

 

Žák si osvojuje poznatky o živočiších, stavbě jejich těla, způsobu života, všímá si přizpůsobení těla k prostředí ve kterém žijí. Poslední list je určen k opakování učiva z daného tématu, žáci úkoly písemně vypracují.
Tento materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

33

Stavba těla rostlin

 

Žák si osvojuje poznatky o rostlinách, stavbě jejich těla, funkci květu kvetoucích rostlin. Poslední dva list listy jsou určeny k opakování učiva z daného tématu, žáci úkoly písemně vypracují.
Tento materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

34

Živočichové

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu živočichové, uvědomuje si nedílnou součást těchto organizmů s lidskou populací, uvědomuje si prospěšnost zvířat, jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Připomíná si základy správné výživy i negativní vliv při poruchách příjmu potravy na lidské zdraví. Uvědomuje si přínos chovu domácích zvířat pro člověka, ale i možné nebezpečí, které se skrývá při soužití se zvířaty. Na posledním listu v samostatné práci vypracují žáci zadané úkoly.
Materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

35

Rostliny

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu rostliny, uvědomuje si nedílnou součást těchto organizmů s lidskou populací, uvědomuje si prospěšnost rostlin, jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Uvědomuje si potřebu ochrany životního prostředí. Na posledních dvou listech v samostatné práci vypracují zadané úkoly.
Materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

36

Jaro v přírodě

 

Žák si osvojuje a třídí poznatky k tématu vztahujícímu se k ročnímu období jaro. Uvědomuje si projevy jara, porovnává se svými vlastními poznatky. Poslední list slouží žákům k samostatné práci.
Materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

rozšířené vyhledávání

ZŠ, MŠ a spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. déšť 15/10 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/8 °C

Geoportál

Geoportál

Dotační podpora

logo EUVlajka EUPlz kraj

Logo MMR

Výročí osmiček

Výročí osmiček

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:161
TÝDEN:2116
CELKEM:1197029

Mobilní aplikace

V ObrazeGooglePlay
AppStore

Rozklikávací rozpočet

rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2