Obec Trnová
ObecTrnová

IV/2 - Sada 01 - Číslo a početní operace

DUM (Digitální učební materiály)

IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ

Sada 01 - Číslo a početní operace

Číslo DUMu Název DUMu

01

Početní operace

 

Žák si hravou formou procvičí matematické operace. Pracovní list je určený pro 4., 5.ročník.

02

Zápis a řešení slovní úlohy jednoduché

 

Žák se učí a upevňuje si správné zásady, postupy a zápisy při řešení složené slovní úlohy.

03

Zápis jednoduché slovní úlohy

 

Žák se učí a upevňuje si správné zásady, postupy a zápisy při řešení jednoduché slovní úlohy, sám tvoří na základě předložených údajů slovní úlohu.
Určeno žákům 2., 3., 4. ročníku.

04

Zápis a výpočet složené slovní úlohy

 

Žák se učí a upevňuje si správné zásady, postupy a zápisy při řešení složené slovní úlohy, sám sleduje tvorbu příkladů se závorkami.
Určeno žákům 4, 5. ročníku.

05

Jednotky času - převody

 

Žák se učí a upevňuje si správné zásady, postupy při převodech jednotek času, uvědomuje si fyzikální veličinu – čas, jeho projevy apod. Učí se uvažovat v čase a řešit reálné životní situace vzhledem k časovým úsekům. Poslední 2 listy vypracuje žák písemně do sešitu nebo pracovní list.

06

Porovnáváme čísla

 

Žáci se seznamují s pomocí pohádky se znaménky <, >, =. Doplňují správná znaménka a čísla.
Určeno pro žáky 1. ročníku.

07

Sčítání v oboru do 5

 

Žáci si zopakují číselné řady – doplňují chybějící čísla. Prohlédnou si vzorové příklady, sestavují příklady nejdříve s pomocí zápisu se znaménky + a =, poté zapisují již celé příklady samostatně.
Určeno pro žáky 1. ročníku.

08

Sčítání a odčítání v oboru do 5

 

Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 5, porovnávání čísel, číselná řada.
Určeno pro žáky 1. ročníku.

09

Odčítání v oboru do 5

 

Žáci si zopakují číselné řady – doplňují chybějící čísla. Prohlédnou si vzorové příklady, sestavují příklady nejdříve s pomocí zápisu se znaménky - a =, poté zapisují již celé příklady samostatně.
Určeno pro žáky 1. ročníku.

10

Jednotky hmotnosti - převody

 

Žák se učí a upevňuje si správné zásady, postupy při převodech jednotek hmotnosti, uvědomuje si hmotnost, apod. Seznamuje se s dříve používanými jednotkami hmotnosti. Poslední 2 listy vypracuje žák písemně do sešitu nebo pracovní list.

11

Římská čísla

 

Žák se učí rozeznávat znaky římských číslic, porovnává s arabskými číslicemi, učí se používat a číst římská čísla, poznává výhody a nevýhody těchto čísel, na pracovních listech se učí sestavovat římská čísla.

12

Matematické pětiminutovky

 

Žáci procvičují pamětné sčítání a odčítání v oboru do 5. Výsledky mohou říkat nahlas (jeden žák) nebo zapisovat do sešitu (frontální práce pro celou třídu - možno upravit časové nastavení přechodu na další snímek).
Určeno pro žáky 1. ročníku.

13

Matematické operace

 

Žák si opakuje znalosti z oblasti matematických operací - sčítání, odčítání, násobení a dělení. Připomíná si rozdíl mezi pamětnými a písemnými výpočty. Upevňuje si znalosti - číselné řády, sepisování čísel dle daných pravidel. List 8 a 9 je určen k opakování a procvičování učiva.

14

Slovní úloha 5. roč. - zlomky

 

Žáci se učí řešit složenou slovní úlohu několika způsoby, za použití jedné nebo dvou neznámých, v posledním snímku samostatně řeší oběma způsoby zadanou slovní úlohu.
Učivo je určeno pro žáky 5. ročníku.

15

Procvičování násobilky č. 2 a 3

 

Žáci si procvičí násobilku, součet a rozdíl.
Učivo je vhodné pro žáky 2. ročníku.

16

Vánoční matematika

 

Číselná řada, numerace v oboru 0 - 7, procvičování, sčítání a odčítání v oboru do 7.
Určeno pro 1. ročník.

17

Velikonoční matematika

 

Numerace v oboru 0 - 20, práce s číselnou osou, čísla 11 - 20, sčítání a odčítání v oboru do 10.
Určeno pro 1. ročník.

18

Zaokrouhlování

 

Žáci si opakují číselné řády, orientaci v číselné ose, poznávají, proč je dobré čísla umět  zaokrouhlovat, jakým způsobem se tak děje, seznamují se se znakem pro zaokrouhlováním. Na posledních stránkách si jak v samostatné, tak společné ústní práci učivo procvičují.
Materiál je určen pro žáky 4. a 5. ročníku.

19

Složená slovní úloha - procvičování

 

Žáci si opakují kompletní řešení složené slovní úlohy, včetně zápisu a řešení. Upevňují si zásady správného postupu při řešení slovních úloh.
Materiál je určen pro žáky 4. ročníku.

20

Úprava matematických výrazů

 

Žáci se učí upravovat matematické výrazy, ve kterých se vyskytuje více matematických operací a závorky. Učí se zachovávat řád při řešení a zásady správného zápisu. Poslední list je určen pro ověření získaných vědomostí.
Materiál je určen pro žáky 4. a 5. ročníku.

21

Zápis čísel - číselné řády

 

Žáci si upevňují a opakují správné návyky při zápisu čísel. Uvědomují si důležitost zápisu čísla s ohledem na číselné řády. Připomínají si pořadí zápisu jednotlivých řádů. Poslední list je věnován procvičení učiva.

22

Opakování za období 1. čtvrtletí - 4. ročník

 

Žáci opakují část učiva věnovaného probrané látce za období 1. čtvrtletí školního roku. Učivo se opakuje formou písemné práce, jednotlivé úkoly mohou žáci vyhotovit v libovolném pořadí. Vyhodnocení je provedeno formou bodové stupnice, se kterou jsou žáci předem seznámeni.
Učivo je určeno pro žáky 4. ročníku.

23

Opakování za období 1. čtvrtletí - 5. ročník

 

Žáci opakují část učiva věnovaného probrané látce za období 1. čtvrtletí školního roku. Učivo se opakuje formou písemné práce, jednotlivé úkoly mohou žáci vyhotovit v libovolném pořadí. Vyhodnocení je provedeno formou bodové stupnice, se kterou jsou žáci předem seznámeni.
Učivo je určeno pro žáky 5. ročníku.

24

Opakování za období 1. pololetí - 4. ročník

 

Žáci opakují část učiva věnovaného probrané látce za období 1. pololetí školního roku. Učivo se opakuje formou písemné práce, jednotlivé úkoly mohou žáci vyhotovit v libovolném pořadí. Vyhodnocení je provedeno formou bodové stupnice, se kterou jsou žáci předem seznámeni.
Učivo je určeno pro žáky 4. ročníku.

25

Opakování za období 1. pololetí - 5. ročník

 

Žáci opakují část učiva věnovaného probrané látce za období 1. pololetí školního roku. Učivo se opakuje formou písemné práce, jednotlivé úkoly mohou žáci vyhotovit v libovolném pořadí. Vyhodnocení je provedeno formou bodové stupnice, se kterou jsou žáci předem seznámeni.
Učivo je určeno pro žáky 5. ročníku.

26

Procvičování násobilky, součtu a rozdílu čísel

 

Žáci si procvičí násobilku, součet a rozdíl.
Učivo je určeno pro žáky 3. ročníku.

27

Součet a rozdíl čísel v oboru do 100, sčítací a odčítací tabulky

 

Žák si hravou formou procvičí součet a rozdíl čísel v oboru do 100.
Pracovní list je určený pro 3. ročník.

28

Součin a podíl, součet a rozdíl čísel v oboru do 100, kombinované příklady a řešení sl. úloh

 

Kontrolní práce pro žáky 3. ročníku - ověření znalostí žáků.
Pracovní list je určený pro 3. ročník.

29

Test - součet a rozdíl čísel v oboru 0-20, řešení sl. úloh

 

Test znalostí žáků - součet a rozdíl čísel v oboru do 20, řešení sl. úloh.
Pracovní list je určený pro 2. ročník.

30

Opakování za období 3. čtvrtletí - 4. ročník

 

Žáci opakují část učiva věnovaného probrané látce za období 1. - 3. čtvrtletí školního roku. Učivo se opakuje formou písemné práce, jednotlivé úkoly mohou žáci vyhotovit v libovolném pořadí. Vyhodnocení je provedeno formou bodové stupnice, se kterou jsou žáci předem seznámeni.
Učivo je určeno pro žáky 4. ročníku

31

Opakování za období 3. čtvrtletí - 5. ročník

 

Žáci opakují část učiva věnovaného probrané látce za období 1.- 3. čtvrtletí školního roku. Učivo se opakuje formou písemné práce, jednotlivé úkoly mohou žáci vyhotovit v libovolném pořadí. Vyhodnocení je provedeno formou bodové stupnice, se kterou jsou žáci předem seznámeni.
Učivo je určeno pro žáky 5. ročníku

32

Opakování za školní rok - 5. ročník

 

Žáci opakují část učiva věnovaného probrané látce za období 1. - 3. čtvrtletí školního roku. Učivo se opakuje formou písemné práce, jednotlivé úkoly mohou žáci vyhotovit v libovolném pořadí. Vyhodnocení je provedeno formou bodové stupnice, se kterou jsou žáci předem seznámeni.
Učivo je určeno pro žáky 5. ročníku

33

Opakování za školní rok - 4. ročník

 

Žáci opakují část učiva věnovaného probrané látce za období 1. - 3. čtvrtletí školního roku. Učivo se opakuje formou písemné práce, jednotlivé úkoly mohou žáci vyhotovit v libovolném pořadí. Vyhodnocení je provedeno formou bodové stupnice, se kterou jsou žáci předem seznámeni.
Učivo je určeno pro žáky 4. ročníku

34

Slovní úloha - zlomky

 

Žák se učí a upevňuje si správné zásady, postupy a zápisy při řešení a zápisu slovní úlohy s využitím znalostí z učiva zlomky. Sám dbá správného zápisu a sestavení postupu při řešení těchto typů úloh.
Učivo je určeno pro žáky 5. ročníku

35

Součet a rozdíl čísel v oboru do 100, kombinované příklady a řešení sl. úloh

 

Písemná práce pro žáky 2. ročníku - ověření znalostí žáků.
Pracovní list je určený pro 2. ročník.

36

Přímá úměrnost

 

Žáci se učí nabyté vědomosti z dané problematiky uplatňovat v praktických úlohách, používat v běžném životě. V samostatné práci aplikují vědomosti formou doplnění tabulek přímé úměrnosti.
Učivo je určeno žákům 4. a 5. ročníku.

rozšířené vyhledávání

ZŠ, MŠ a spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. déšť 15/10 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/8 °C

Geoportál

Geoportál

Dotační podpora

logo EUVlajka EUPlz kraj

Logo MMR

Výročí osmiček

Výročí osmiček

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:165
TÝDEN:2120
CELKEM:1197033

Mobilní aplikace

V ObrazeGooglePlay
AppStore

Rozklikávací rozpočet

rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2