Obec Trnová
ObecTrnová

Historie

ÚVOD

K hašení požárů se od pradávna používalo vody, která byla pomocí věder (dřevěných, plechových, plátěných) dopravována od vodního zdroje k požářišti řetězem lidí. Hasič se musel s vědrem přiblížit bezprostředně k ohnisku požáru, což bylo někdy velmi obtížné.
Postupem doby vznikají různé ruční stříkačky a čerpadla. V 17. století jsou vynalezeny hadice, v 18. století savice atd. Značný pokrok nastal po vynálezu parního stroje, který umožnil zvýšit výkon pístových čerpadel a ušetřil námahu lidem. Později se stal velkým pomocníkem hasičů vynález spalovacího motoru a odstředivých čerpadel. Čerpadlo ve spojení s motorem tvoří agregát, který se montuje na dvoukolový podvozek a chrání před vnějšími vlivy kapotou. S rozvojem automobilismu se vyrábí stříkačky vybavené odstředivým čerpadlem, které je poháněno přímo motorem vozu. Později jsou na automobily montována vodní děla atd. Všeobecný technický rozvoj se odráží i v požární a hasičské technice, zejména u profesionálních hasičů, kteří jsou vybaveni technikou o které se před sto léty hasičům ani nezdálo.
 

POŽÁRY V OKOLÍ TRNOVÉ KONCEM 19. STOLETÍ 

Ještě počátkem 19. století byla převážná část vesnic dřevěná, velmi málo objektů bylo zděných. Na sklonku 18. století jsou sepisovány dřevěné komíny a je usilováno o to, aby se stavěly z ohnivzdorné hmoty. Každý požár ohrožoval vždy několik okolních stavení, někdy i celou ves. Nebyly stříkačky, jen vědra, háky a žebříky. Zpravidla stavení, které začalo hořet první vyhořelo, bylo strženo háky a hasiči věnovali pozornost okolním domkům, polévali doškové a šindelové střechy vodou a snažili se zabránit rozšíření požáru.
 

Z velkých požárů byly v okolí Trnové zaznamenány:

 • 1845 - požár panské hospody v Žilově - shořely i sousední usedlosti
 • 1865 - velký požár v Horní Bříze - dřívější vsi Březí a Čermná, shořelo 14 usedlostí
 • 1883 - v Krašovicích vyhořela stavení čp. 4 a 5
 • 1885 - v Krašovicích  vyhořela stavení čp. 15 a 16
 • 1887 - shořelo obytné stavení v Ostražkovicích (Bouchalka)
 • 1887 - v Krašovicích  lehla popelem stavení čp. 8, 9, 10, 11, 29, 44
 • 1889 - vyhořelo 11 usedlostí v Třemošné
 • 1890 - opět požár panské hospody v Žilově
 • 1892 - shořelo čp. 1 ve Stýskalech
 • 1894 - požár konventu v Plasích
 • 1895 -  vyhořela dvě obytná stavení v Žilově
 
Časté požáry byly na továrně v Horní Bříze.
Do roku 1900 nejsou požáry v Trnové zaznamenány.
Mimo uvedených požárů často hořely lesy, stohy slámy, obiloviny atd.
Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů /SDH/, které byly postupně vybavovány ručními stříkačkami.
ROKU 1898 ZAKLÁDAJÍ SDH V KRAŠOVICÍCH, SPOLEČNÝ SPOLEK PRO OBCE TRNOVÁ A BUČÍ.
Jmenované obce tvořily statek krašovický a společně si zakoupily ruční stříkačku.

Požáry v Krašovicích počátkem 20. století:

 • 14.03.1903 - čp. 12 - stará kovárna
 • 22.08.1912 - čp. 15 - stodola V. Paška
 • 12.11.1913 - čp. 13 - Josef Drozda
 • 24.05.1915 - čp.  8  - Anna Bišofová
 • 07.07.1922 - čp.  6  - domek Vojtěcha Karlovce

V ROCE 1904 SE TRNOVŠTÍ HASIČI ODLOUČILI OD KRAŠOVIC A ZAKLÁDAJÍ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  TRNOVÁ

Sbor byl založen 27. března 1904 těmito členy: Jan Brandtlík, Václav Pašek, Josef Urban, Václav Lang, Vojtěch Kodera, Jan Koudela, Andrej Koudela, Karel Moravec, Jan zelenka, Antonín Vaniš, Josef Žemlička, Antonín Fišer, Václav Staněk, Václav Kříž.
Starostou byl zvolen Václav Pašek starší čp. 8.
Za spolkovou budovu si hasiči určili hostinec "U Kozů".
SDH  Trnová byla první složka, která pracovala pro dobro obce.
Bližší údaje o našem sboru byly zaznamenány v pamětní knize o které nikdo neví kde se nachází. Je možné, že už neexistuje.
Na návrh obecního výboru ze dne 19. března 1905 byla zahájena stavba hasičského skladiště se zvoničkou. Dokončeno je v říjnu, 26. prosince je skladiště vybaveno ruční stříkačkou a 28. ledna 1906 předáno SDH k veřejnému užívání.
 
HOSTINEC "U KOZŮ" - spolková budova SDH
hostinec
Na fotografii před hostincem vidíme skupinu stálých hostů a příznivců SDH.Reklamní poutač pod okapem upozorňuje, že v budově se nachází:
HOSTINEC a ŘEZNICTVÍ ANT. KOZY
Vlevo, mezi okny na tabuli je nápis -  SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ. Vlevo od dveří  malá tabulka informuje, že v hostinci se čepuje ČEMÍNSKÉ PIVO.

 
zvonice
Na fotografii je vpravo stará hasičská zbrojnice se zvoničkou. Postavena byla roku 1905, zbourána 7.3.1954. V posledních letech sloužila jako skladiště kulis spolku místních divadelních ochotníků.
Vlevo od hasičské zbrojnice stojí bývalá dominanta trnovské návsi - stará hrušeň /v průměru měřila cca 60 cm/, která stála téměř uprostřed cesty. Poražena byla 25. září 1958 protože překážela rozvíjejícímu se motorismu a těžké mechanizaci /kombajny, bagry a pod./.
Přes potůček je starý most, vlevo od něho domek čp. 10, který má ještě doškovou střechu.
Za hasičskou zbrojnicí je vidět kousek střechy Obecního úřadu.

 
Koněspřežná stříkačka
koněspřežná stříkačka
Touto ruční stříkačkou byl vybaven SDH Trnová v roce 1905

 
20. června 1909 je v naší obci velká slavnost. Konalo se první veřejné vystoupení SDH Trnová. Hasiči od časného rána procházeli obcí a zvali občany na hasičské cvičení. Hudba vyhrávala a vítala přicházející okolní sbory. Cvičení dobře dopadlo, občané byli velmi spokojeni. Od této doby se trnovský sbor zúčastňoval hasičských cvičení v okolních vesnicích až do 1. světové války. V této době bylo údajně v Trnové pět požárů, které likvidoval náš sbor a přizvané okolní sbory
Počátkem války narukovalo z Trnové 73 mladých mužů. Koncem války propukla epidemie španělské chřipky, na kterou v Trnové zemřelo 21 převážně mladých osob. Během války SDH nacvičoval požární útoky a udržoval pouze zásahové družstvo. Ve válce padlo z naší vesnice 20 mužů. Válka skončila porážkou rakouského soustátí a vznikem samostatného Československa.
V upomínku naší svobody se rozhodl SDH slavnostně zasadit v naší obci  lípu svobody. Slavnost se uskutečnila 4. května 1919 za přítomnosti obecního zastupitelstva, všech složek a politických organizací v naší obci. Slavnost začala v jednu hodinu odpoledne průvodem s hudbou. Dva členové hasičského sboru nesli ověnčenou lípu na místo kde byla zasazena. Toto místo se nachází na soutoku bělského potoka a místního potůčku. Školní děti přednesly pásmo různých básní, pak přednesl Antonín Koza slavnostní projev. Na závěr hudba zahrála národní hymnu. Lípa dosud stojí.
Za přispění místních spolků obecní zastupitelstvo koupilo pomník padlým vojínům v 1. světové válce. Dne 28. října 1920 se konala oslava odhalení pomníku, který byl ozdoben květinami a zahalen smutečním plátnem. Před pomníkem stála čestná hasičská stráž s výzbrojí a praporem. V 9 hodin dopoledne probíhalo vítání okolních hasičských sborů. V 10 hodin se seřadili občané a hasiči ke smutečnímu průvodu na silnici vedoucí k Horní Bříze, odkud vyšel průvod k pomníku. Školní děti přednesly pásmo básní a po projevu řídícího učitele pana Šadka z Ledec byl pomník odhalen.

 

ČINNOST SDH TRNOVÁ MEZI 1. a 2. SVĚTOVOU VÁLKOU

Místní SDH - několikrát v roce nacvičoval požární útoky
 •  jedenou za rok pořádal okrskové cvičení /někdy i župní/
 •  zúčastňoval se okrskových a župních cvičení v okolních obcích
 • pravidelně nacvičoval prostná a sekyrková cvičení, které byly součástí okrskových a župních cvičení /sekyrkové cvičení bylo na župních cvičeních povinné/
 • místní sbor měl svou samaritánskou četu - samaritáni museli absolvovat řádný výcvik první pomoci a ošetření raněných, což předváděli na různých veřejných akcích- členové sboru drželi požární hlídky při všech veřejných akcích místního sboru a při akcích ostatních složek v Trnové - těchto hlídek se vždy zúčastnil člen samaritánského družstva
 • Sbor SDH Trnová platil svým členům diety na cvičeních ve vzdálenějších obcích, platil hudbu na pohřbech svých členů, vyhořel-li někdo z členů SDH  obdržel příspěvek od sboru a byla uspořádána sbírka od místních obyvatel na podporu vyhořelého.
 

Kulturní a společenská činnost

V této době ještě nebylo rádio a televize. Veškeré společenské akce v obcích pořádaly složky SDH, DTJ / Dělnická tělocvičná jednota / , ČSČK a pod.
SDH v Trnové pořádal pravidelně výlety do okolí obce, nejčastěji na vrch k "Petru", k Víseckému rybníku, nebo na zahradě u Urbanů a Šimiců. Na těchto místech koncertovala dechová hudba a byly provozovány různé atrakce jako: kološtěstí, střelnice, kuželník, házení kroužků na lahve, tombola a podobně. Každý rok se v hostinci " U KOZŮ " pořádal hasičský bál a jiné zábavy. Další veřejnou akcí bylo zapálení hranice jako vzpomínku na upálení mistra Jana Husa  / 6. červenec 1415 /. Dechová hudba vedla průvod z návsi až k hranici, která byla postavena na vrchu " U Petra ".
Další kulturní činnost v obci zajišťoval divadelní soubor našeho SDH, který pořádal jedno až dvě představení za rok. Hrály se hry nenáročné, dnes s úsměvnými názvy jako: Krajánku vrať se, Na manželské frontě stávka, Volání hor, Růže ze Sibiře, Maryna - cikánská krasavice, České děvče - srdce zlaté, Zázračný pramen lásky, Slečinka z bílého zámečku, Slunéčko když začne hřát, Když děla zahřmí, prapor zavlaje a podobně. Členská základna našeho SDH v létech 1926 a 1934:
 • 1926 - 86 členů  -  z toho 59 činných
 • 1934 - 137 členů  -  z toho 65 činných, zaregistrováno bylo 46 žen.
 
30. června 1929 se v naší obci konal župní sjezd spojený s oslavou 25 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Trnové.
Po celý den vyhrávala dechová hudba Vojtěcha Brandtlíka.
 
Program:
 • 7 - 8 hodin budíček /i na velkostatku Vísky/
 • 8 - 9 hodin vítání pozvaných SDH
 • 9 -10hodin slavnostní proslov a udělení diplomů jubilantům /uděleno bylo 8 diplomů a čestných uznání/
 • 10 - hodin odchod na cvičiště - pořadové cvičení hasičů a vystoupení samaritánů
 
odpoledne:
 •  koncert dechové hudby na zahradě pana Šimiceho
 •  předvedení požárního útoku
 •  cvičení se sekyrkami
 •  kulturní vložka - přednesena báseň
 •  přečten dopis župního dozorce Bulína
 
Na zahradě byly stánky s cukrovinkami, čepovalo se čemínské pivo a během programu hasiči prodávali pamětní odznaky.
Oslavy se zúčastnilo 24 SDH a to: Plasy /8 mužů + praporečník/, Hluboká /4/, Nebřežiny /3/, Chrášťovice /4/, Žilov /7/, Dolní Bělá /5/, Třemošná /4/, Mrtník /5/, Babiná /4/, Rybnice  /10/, Břízko /7/, Vrážné-Korýtko /4/, Nekmíř /7/, Kaznějov /8/, Tatiná /10/, Žebnice /4/, Horní Bříza /12/, Jarov /5/, Kaceřov /6/, Ledce /1/, Krašovice /12/, Trnová /10/. Celkem 141 mužů.
 
Sponzoři:
 • baron Goldegg - daroval dřevo na lavice - cca 800 korun
 • pivovar Čemíny - 500 korun
 • hasičská pojišťovna - 80 korun
 
Při slavnosti bylo velmi kladně hodnoceno vystoupení našich hasičů při cvičení se sekyrkami a žádají o účast našich cvičenců na župním cvičení v Babiné a Hluboké.
 
Vstupy:
 • dopoledne 2 koruny
 • koncert 3 koruny
 • večer taneční zábava 5 korun
 • garde vstupenka 1 korunu

 
Fotografie Sboru dobrovolných hasičů v Trnové
SDH
Snímek byl pořízen před srubovým stavením čp. 3 při župním cvičení a oslavě 25. výročí sboru.
Sbor SDH Trnová v roce 1929 měl 151 členů, z toho 71 činných.
Na snímku v poslední řadě uprostřed stojí velitel hasičů Vojtěch Brandtlík.
Uprostřed skupiny ve vycházkovém stejnokroji je starosta sboru Karel Benedikt.

 
Hasiči a samaritáni
samaritáni
Uprostřed v klobouku Antonín Koza, vedle něho vlevo Josef Rauch. Dole vpravo ve vycházkové uniformě leží Vojtěch Kodera. Někteří další pánové: Klik, Čása, Hák, Žemlička, Šedivý, Koudela, Zelenka František, . . . ??

 
Fotografie pořízena kolem roku 1930 u srubu čp. 3
srub
Společný snímek některých členů hasičského sboru, zdravotníků a nastávající nové generace.

 
V roce 1930 uzavírá sbor pojištění svých členů na dalších 10 let u Vzájemné hasičské pojišťovny 8 korun ročně za člena v činné službě. Pojišťovna vyplácí za úraz ve službě hasičské po čas nemoci 5 korun denně, za trvalou invaliditu jednorázově 15 000 korun, za úmrtí dostanou pozůstalí 10 000 korun.
19. května 1931 vyhořel domek a truhlářství Vojtěcha Brandtlíka čp. 3. Požár likvidoval náš SDH, který následně uspořádal sbírku na pomoc postiženému. Byla vybrána částka 1818 korun. Při požáru tři členové hasičského sboru utrpěli úraz, v jakém rozsahu není známo.
 
truhlářstvý
Domek a truhlářství Vojtěcha Brandtlíka čp. 3 - vyhořel 19. května 1931
 
8. srpna 1931 se  SDH rozhodl zakoupit novou motorovou stříkačku DS od firmy Holeček  -  Stratílek, se kterou byla uzavřena kupní smlouva.
17. září 1931   -   vypukl požár u Josefa Janouškovce v Krašovicích.
17. října 1931  -   hořelo u Bedřicha Langa ve Stýskalech.
26. října 1931  -   požár u Františka Beneše v Horní Bříze.
Uvedené požáry pomáhal náš sbor likvidovat.
30. dubna 1932 byla koupena nová motorová stříkačka řady DS za  32 000 korun. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že obec zaplatí první splátku ve výši 13 000 korun a každý následující rok bude přispívat na splácení částkou 500 Kč.
11. září 1935 v dopoledních hodinách vznikl z neznámé příčiny požár u Kliků čp. 62 v části obce "Vrch". Vyhořel domek  s příslušenstvím a zásobou obilí. Náš sbor zabránil rozšíření požáru na další budovy.
7. března 1936 se konala slavnost zapálení varty na počest T.G. Masaryka. Tuto oslavu pořádal SDH. Velký průvod s hudbou v čele vyšel v půl sedmé večer z místa srazu před hostincem "U Kozů". V průvodu byly zastoupeny všechny složky a politické organizace. Průvod v počtu cca. 500 osob šel na vrch k "Petru", kde byla varta zapálena. Proslov přednesl starosta obce Josef Urban  - velitel našeho hasičského sboru. V projevu vyzdvihl význam a zásluhu T.G.Masaryka na vzniku samostatného Československa.
15. března 1939 dochází k okupaci československé republiky. Byla zrušena samostatnost našeho národa, zakázána veškerá kulturní činnost a zřízen protektorát Čechy a Morava. SDH se zabývá pouze nácvikem požárního útoku a údržbou motorové stříkačky s příslušenstvím. Výjezdy k požárům nejsou zaznamenány.
1. září 1941 byl zkolaudován nově postavený obecní dům čp. 181, do něhož se přestěhoval Obecní úřad, knihovna a hasičská zbrojnice. Uvolněné hasičské skladiště se zvoničkou využil místní ochotnický divadelní soubor pro úschovu kulis.
První veřejnou akcí SDH po válce je 5. července 1945 oslava výročí /530 let/ upálení mistra Jana Husa. Večer o ½ 9 hod. vyšel průvod hasičů a obyvatel Trnové na vrch k "Petru", kde byla postavena hranice. Úvodem zahrála dechová hudba Vojtěcha Brandtlíka státní hymnu a po projevu byla hranice zapálena. Závěrem zahrála hudba píseň "Hranice vzplála".
Po válce odešlo z Trnové mnoho mladých lidí do pohraničí /Trnová měla 1200 obyvatel/ což se projevilo i na členské základně SDH. Upadá práce hasičů na poli kulturním i společenském.
V roce 1948 veškerou politickou moc přebírá Komunistická strana Československa a otevírá se etapa socialistické výstavby.
V padesátých létech 20. století dochází k přejmenování různých "nevhodných" institucí a Sbor dobrovolných hasičů je přejmenován na Český svaz požární ochrany - ČSPO.
Dne 7. března 1951 bylo zbouráno značně zchátralé původní hasičské skladiště se zvoničkou.
Na přelomu padesátých a šedesátých let KSČ a MNV vytýkají požárníkům malou aktivitu na poli společenském a poukazují na výbornou práci hasičů od založení sboru do 2. světové války. Ovšem tehdejší dobu nelze srovnávat s dobou poválečnou. Rozhlas je v každé domácnosti, rychle se rozšiřuje televizní vysílání, v každé obci je kino, pořádají se autobusové zájezdy do plzeňského divadla, fanoušci jezdí autobusem na fotbalová utkání našeho klubu, TJ Sokol pořádá taneční zábavy na přírodním parketu.  Místní Osvětová beseda má ochotnický soubor na velmi dobré úrovni, pořádá dožínky, vinobraní a jiné akce.
Někteří požárníci jsou zapojeni jak v OB tak v TJ.
 
V padesátých a šedesátých létech se všechny složky zúčastňují výstavby v naší obci. Postupně se staví mosty, samoobsluha ve vsi, základní a mateřská škola, velká výstavba se provádí v areálu TJ Sokol, atd. Na všech těchto akcích se podílejí i členové PO.
V srpnu 1962 v přízemí budovy MNV je z požární zbrojnice zřízen poštovní úřad. Požární výzbroj a písemnosti jsou uskladněny do nevhodných prostor sklepení domu čp. 21. Velká vlhkost je příčinou zplesnivění hadic a písemností. Pravděpodobně byla zničena i hasičská kronika. Požárníci nemají zbrojnici a jejich činnost je velmi omezena. Ročně se uskuteční pouze 4 výborové a 1 členská schůze. Požárníci se zaměřují na provádění preventivních prohlídek v zemědělských objektech hlavně v průběhu žní a při výmlatech, kontrolují teplotu ve skladech pícnin proti samovznícení a řídí činnost žňových hlídek. Pan Vojtěch Kodera vzorně udržuje hasičskou stříkačku s příslušenstvím. Při oslavě 20. výročí republiky byla 6. května 1965 oceněna práce občanů, kteří se v poválečném období nejvíce zasloužili o rozkvět obce. Vojtěch Kodera obdržel čestné uznání za 50 let obětavé práce v Požární ochraně.
V roce 1966 Okresní národní výbor povoluje v Trnové stavbu požární zbrojnice v místě zbouraného domku čp. 19. Stavba byla zahájena 2. září 1967 a dokončena 28. října 1969. Dne 25. dubna 1970 je slavnostně otevřena nová požární zbrojnice a veřejná knihovna umístněná v podkroví. V této době požární sbor má družstvo žáků, dorostenců a mužů. Všechna družstva se zúčastňují okrskových cvičení. Družstvo žen se nepodařilo sestavit.
 

Přehled členské základny v létech 1960 - 1970

 • 1961 - 31 členů
 • 1962 - 35 členů
 • 1964 - 44 mužů + 9 žen - pokus o založení družstva žen se nezdařil
 • 1965 - 44 mužů + družstvo žáků
 • 1968 - 25 mužů
 • 1970 - 28 mužů + žáci + dorost
 

Otevření nové požární zbojnice

 SDH SDH

Na snímcích jsou zachyceni někteří členové SPO při otevření nové požární zbrojnice.
Na levém snímku zleva: V. Forejt, V. Pešek, M. Staněk, J. Vyleťálek, J. Zelenka, J. Šperl, v brigadýrkách hosté z OVPO a Vojtěch Kodera strojník. V přední řadě zleva dorostenci : V. Staněk, M. Zelenka, J. Bayerl, Z. Šuchman, L. Zelenka, J. Nauš.
Na snímku vpravo jsou stejné osoby s předsedou MNV J. Benešem.
 
Počátkem sedmdesátých let se náš sbor neustále potýká s nedostatkem mladých mužů a těžko sestavuje pro okrskové soutěže družstvo mužů. V roce 1970 je odvolán z funkce předsedy Václav Forejt, novým předsedou se stal Mil. Zelenka, kterého v době nemoci zastupoval Mil. Staněk. Členové PO se v JZD zúčastňují brigád, vykonávají preventivní prohlídky, konají se různé přednášky doplněné filmy s požární tématikou.
V roce 1971 sbor získal několik nových členů a situace se začíná zlepšovat. Konají se pravidelně výborové schůze minimálně jedenkrát měsíčně a naše požární družstva se zúčastňují okrskových cvičení. Sbor je vybaven novou stříkačkou PPS - 12 a autem Praga A 150. Žáci se zúčastnili letního soustředění mladých hasičů ve Zruči.
V roce 1972 se velmi dobře vyvíjí spolupráce s TJ Sokol, která našim požárníkům umožňuje na fotbalovém hřišti nácvik a konání soutěží. Sbor se zúčastnil okrskových soutěží v Kunějovicích a Horní Bříze. Dobře je hodnocena práce s mladšími a staršími žáky. Členové sboru na budování vodní nádrže odpracovali 400 brigádnických hodin, na pomoc zemědělství 120 hodin a zabývali se sběrem železného šrotu.
Pan Staněk pro nemoc nemůže zastávat funkci předsedy a novým předsedou naší ZO ČSPO Trnová je na výborové schůzi 28. 2. 1973 zvolen Josef Rauch. Dalšími členy výboru jsou zvoleni: Brandtl Josef, Půta Josef, Rauch Miroslav, Vyleťálek Jan, Šmídl Jaroslav, Klik Václav, Šípek Antonín, Staněk Miloslav, Rauch Jiří, Klik Josef, Kodera Vojtěch, Čása Ladislav. Bylo usneseno, že výborové schůze se budou konat jedenkrát měsíčně, členské čtyřikrát do roka včetně výroční.
15. září 1973 je postaven v sousedství požární zbrojnice stožár na sušení hadic. Stožár je železný a pomocí kladek a navijáku se hadice vytáhnou a snadno usuší.
30. září  MNV koupil výsuvný žebřík, který sloužil i místním požárníkům.
17. října  byla ukončena výstavba vodní nádrže v korytě bělského potoka u mostu k TJ a škole. Nádrž se neosvědčila a její současný stav nelahodí oku kolemjdoucím. Zarůstá a je zanesena naplaveninami.
 

Požární nádrž v Trnové vybudovaná v korytě bělského potoka 17. října 1974.

 SDH - nádrž SDH - nádrž

Na obrázku vpravo je vidět, že z nádrže jsou odstraněna hradící břevna, která při zvětšeném průtoku vody způsobovala nežádoucí rozlévání vody do okolí. Vlevo je most přes potok ke škole a areálu TJ Sokol. Uprostřed v horní části fotografie vidíme osvětlení bývalého hřiště ledního hokeje vybudovaného 13. června 1964. Hřiště zaniklo koncem 20. století.

 
Stěžejní akcí v roce 1974 bylo 70. Výročí založení našeho sboru. Na výborové schůzi 16.4.1974 byl stanoven datum konání oslavy na 16.6.1974 a byl vypracován následující program oslavy:
1. Odchod ze seřadiště od Dětského domova ve 13. hod. na hřiště TJ.
2. Zahájení a přivítání požárních sborů z Lozy, Krašovic, Nekmíře, Kunějovic a Mrtníku
3. Kulturní vložka žáků ZDŠ
4. Zpráva předsedy
5. Předání odměn, diplomů a medailí
6. Požární soutěž
7. Vyhodnocení a závěr
8. Zábava.
 
Vyhrávala kapela pana Oldřicha Krause – Trnovská sedma.
 
Na Čestná uznání OV SPO byli navrženi:
Bayerl Václav -  nar. 1914, člen SPO od roku 1934
Hynek Stanislav - nar. 1926, člen SPO od roku 1946
 
Na Čestná uznání KV SPO byli navrženi:
Pašek Stanislav - nar. 1910, člen SPO od roku 1928
Koza Oldřich - nar. 1914, člen SPO od roku 1930
Kodera Vojtěch - nar. 1902, člen SPO od roku 1920   
 
Na medaile Za věrnost byli navrženi:
za 30 let
Forejt Václav - nar. 1920, člen SPO od roku 1939
Škorpil Josef - nar. 1918, člen SPO od roku 1937
Zelenka Václav -  nar. 1918, člen SPO od roku 1938
Kodera Václav - nar. 1919, člen SPO od roku 1939
za 40 let
Pašek Stanislav - nar. 1910, člen SPO od roku 1928
Staněk Miloslav - nar. 1917, člen SPO od roku 1934
Toncar Antonín - nar. 1907, člen SPO od roku 1931
Koza Oldřich - nar. 1914, člen SPO od roku 1930
za 50 let
Kodera Vojtěch - nar. 1902, člen SPO od roku 1920
Kraus Václav - nar. 1904, člen SPO od roku 1924
 
Po roce 1974 je práce našeho požárního sboru celkem dobře hodnocena OV SPO i KV ČSPO. Na velmi dobré úrovni je práce s mládeží. ZO ČSPO Trnová uzavírá 30. března 1978 patronátní smlouvu se ZDŠ Trnová. Naši požárníci se školními dětmi pořádají výlety, podílí se na organizování Mezinárodního dne dětí, finančně přispívají na vánoční nadílky a jiné akce. Konají přednášky pro mládež doplněné filmy s protipožární tématikou a získávají žáky pro práci v ČSPO pro které byly zakoupeny pracovní žákovské oděvy. Žáci ZDŠ se podílejí na akcích  požárního sboru různými kulturními vložkami, které s dětmi nacvičuje paní učitelka Marešová později paní učitelka Oplová. Náš sbor zajistil pro žáky ZDŠ exkursi u plzeňských požárníků ve Škodovce, zájezd na Kavčí Hory a Safari. Družstvo mužů obsadilo na okrskové soutěži v Třemošné 4 místo, dále se zúčastnilo 11.6.1978 sedmdesátého výročí sboru v Tatiné a okrskové soutěže v Ledcích. Náš požární sbor se přihlašuje do soutěže o nejlepší základní organizaci v okrsku Ledce. V tomto roce proběhla likvidace starého vozidla Praga A 150.
V roce 1979 bylo pro potřebu požárního sboru koupeno starší vozidlo Robur LO 2500/ B / 339.
Práce našich požárníků je velmi kladně hodnocena.
 
Účast našich družstev v 70. létech na některých okrskových cvičeních:
 • 19.7.1970 Loza - družstvo mužů 2. místo
                  - družstvo dorost 1. místo
                  - družstvo žáci 3. místo
 • 19. 6. 1971 Trnová - družstvo dorost 1. místo
 • 11. 7. 1971 Nečtiny - družstvo dorost 2. místo
 • 3. 6. 1972 Stýskaly - družstvo st. žáků 8. místo
 • 17. 6. 1973 Tatiná - družstvo mužů 5. místo
 • 14. 7. 1974 Trnová - družstvo mužů 9. místo
 • 17. 9. 1974 Čemíny - poděkování ?
 • 27. 5. 1978 Třemošná - družstvo mužů 4. místo
Pozn. autora: Výpis je pořízen pouze z dochovaných diplomů
 
Ve školním roce 1980/1981 několik dětí z Pionýrské organizace při ZDŠ založilo 30. 9. 1980 kolektiv mladých požárníků a zúčastnily se hry Plamen. Přihláška do hry byla podána na OV SPO 26. 9. 1980. Družstvo ve složení Koza, Fousek, Staral, Krejčíř, Kraus, Kozová, Rauchová, Brandtlová, Koderová a Slepičková získalo v okresním kole hry Plamen 23. 5. 1981 za účast.
ZO SPO organizovala pro mladé požárníky branné hry /závod v běhu na 3km, střelbu ze vzduchovky, hod granátem, první pomoc/, pěší tůry po okolí a kolem řeky Střely. Člen myslivecké společnosti Jiří Berdych Přednášel dětem o ochraně lesa a pečování o zvěř.
Náš sbor požární ochrany spolupracuje s TJ Sokol na pořádání tanečních večerů, zajišťování pořadatelské služby a společně s TJ pořádají masopustní průvody obcí. Členové sboru se zúčastňují žňových brigád v JZD při svozu  slámy a pomáhají při výstavbě obce při akcích NF a v akcích Z. Hasičské družstvo nacvičuje dálkovou dopravu vody ze středu obce až do třešňového sadu pod bývalým fotbalovým hřištěm. Toto se uskutečnilo napojením čtyř požárních stříkaček. Podobná akce se uskutečnila u Víseckého rybníka v chatové oblasti.
Starosta sboru Josef Rauch je v roce 1982 zvolen poslancem ONV za požární ochranu a jedno volební období byl členem OVPO.
V roce 1984 členové sboru Šperl, Vyleťálek a Týr získali odznak Vzorného požárníka III. stupně a proběhlo další školení požárníků na odznaky III. a II. stupně. Požárníci se zúčastňovali soutěží okrsku Ledce  prováděli námětová cvičení v areálu dětského domova, v objektech JZD Žilov, Horní Bříze, Ledcích, Příšově a Třemošné.
Pro uskladnění různých technických zařízení a garážování požárnického auta bylo rozhodnuto přistavět k současné požární zbrojnici další skladovací prostor. Práce začaly 10. září 1986 a 13. srpna 1987 byla přístavba dokončena. Na stavbě se podíleli členové našeho sboru, kteří podle potřeby organizovali brigády.
Ve školním roce 1988 / 1989 pionýrská skupina při ZŠ založila kroužek mladých požárníků PLAMÍNEK. Vedoucí kroužku byli Jiří Koza a Mirka Rauchová. Kroužek měl 19 členů, zúčastnil se branné hry PLAMEN a seznamoval se s požární technikou včetně nácviku požárního útoku. ZO SPO pro mladé požárníky zorganizovala 5. 11. 1988 exkursi do SPO v Klatovech, kde jim byla předvedena veškerá požární technika a 13. 5. 1989 navštívili požární muzeum v Přibyslavi.
 
 Plamínek Plamínek Plamínek
 
Ve školním roce 1988 / 1989 pionýrská organizace při ZDŠ založila kroužek mladých požárníků Plamínek. Vedoucí kroužku byli Jiří Koza a Mirka Rauchová.
Na snímcích družstvo žákyň se pod dozorem předsedy ZOSPO Josefa Raucha seznamuje s hasící technikou a nácvikem požárního útoku.
Na třetím snímku dole jsou vidět vrata od přístavby požární zbrojnice, která se uskutečnila vletech 1986 - 1987.
 
Náš oddíl 26. 4. 1989 absolvoval branný závod "O partyzánský samopal ", který pořádala ZO SSM Kaolinka a ve kterém obsadil 3. místo a 25. 5. 1989 se zúčastnil okrskové soutěže mladých požárníků v Ledcích.
Ve školním roce 1989 / 1990 byla do branné soutěže zapojena dvě družstva. Družstvo mladších žákyň a družstvo starších žákyň. Tato družstva absolvovala okresní kolo branné soutěže Plamen v Tatiné. Členové kroužku Plamínek měli nacvičené pásmo písní a básniček s kterým vystupovali na oslavách MDŽ, večerech pro důchodce, vánočních nadílkách a na výročních schůzích místních složek TJ, ČSČK a ZO SPO.
Práce našich požárníků byla v osmdesátých létech velmi dobře hodnocena MNV, OV ČSPO  i  KV ČSPO.
Po listopadové revoluci v roce 1989 a pádu socialistického zřízení práce všech organizací a spolků upadá a dochází k jejich postupnému zanikání. Přestává pracovat vesnická organizace KSČ, Národní fronta, ČSČK, Český svaz ovocnářů a zahrádkářů, Český svaz žen, Socialistický svaz mládeže, Osvětová beseda. Sbor požární ochrany je opět přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů. Začínají se rozšiřovat zprávy o vysoké úrovni profesionálních hasičů, kteří jsou schopni vyjet k požárům a likvidovat je v krátkém čase na celém území ČR a dobrovolných hasičů nebude třeba. Tyto nepodložené zprávy udělaly tečku i za prací našich hasičů. Činnost sboru postupně upadá,  ale zásahové družstvo nezaniká a dále pracuje ve složení Rauch Josef, Staněk Miloslav, Vyleťálek Jan, Brandtl Josef, Týr Václav, Šperl Josef, Pašek Jaroslav, Koza Jiří, Šípek Antonín ml., Zelenka Vlastimil, Hugr Josef a Pašek Josef.
V prosinci 1999 byl starostou SDH zvolen Antonín Šípek mladší.
 
V roce 2002 dochází ke zvolení nového výboru, který pracuje ve složení:
 • Šípek Antonín ml. - starosta
 • Koza Jiří - místostarosta
 • Vyleťálek Jan - strojník
 • Zelenka Vlastimil - velitel
 • Rauch josef - pokladník   
 
Zásahové družstvo zůstává ve stejném složení, sbor má 21 členů.
V roce 2005 se rozhodla skupina mladých mužů obnovit činnost SDH Trnová. Začíná pracovat družstvo mužů se stříkačkou PPS - 12 ve složení: Krnáč Jan, Krnáč Martin, Voříšek Jan, Šperl Jan, Berdych Jiří, Skala Pavel, Mácha Jan, Rickel Jan. SDH má 32 členů.
V roce 2006 se družstvo rozšiřuje o nové strojníky - Krnáč Jan, a Šperl Jan. Sbor má 42 členů, družstvo mužů a družstvo žen a zúčastňují se okrskových soutěží. Od roku 2006 se koná soutěž O POHÁR STAROSTY OBCE TRNOVÁ. V roce 2008 se této soutěže zúčastnilo 18 družstev mužů a 7 družstev žen. Muži obsadili 11 místo, a naše ženy dosáhly velkého úspěchu - zvítězily a získaly Pohár starosty obce.
 
Děvčata soutěžila ve složení:
 • Markéta Kozová - velitelka
 • Šárka Meissnerová - savice
 • Olga Šípková - koš
 • Romana Krejčířová - rozdělovač
 • Katka Zimová - pravý proud
 • Tereza Zimová - levý proud
 • Jan Krnáč – trenér, strojník
 
Domácímu ženskému týmu pomohla tajná disciplína, která předcházela klasickému požárnímu útoku. Jeden z členů družstva musel těsně před zahájením útoku vypít lahvové pivo, které musel otevřít klíčem na hadice a čas se započítával do útoku. Ze všech týmů v pití piva byla nejrychlejší Šárka. Po závodech bylo družstvo žen vykoupáno v kádi s vodou. Tomu se nevyhnul ani starosta obce Jiří Koza a starosta SDH Trnová Antonín Šípek.
Na závěr soutěže poděkoval starosta obce všem soutěžícím za účast, pochválil naše družstvo žen za získání poháru a popřál všem soutěžícím mnoho úspěchů v další činnosti.
Tyto řádky věnuji trnovským hasičům a tradici SDH  Trnová u příležitosti 105. výročí založení sboru.  Pevně věřím, že toto dílo bude základem nové spolkové kroniky a že se najde člen sboru, který bude v psaní pokračovat.
 
V této práci přeje mnoho úspěchů autor této práce
Václav Brandtlík, Trnová č.p. 193
 
rozšířené vyhledávání

ZŠ, MŠ a spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 28 °C 14 °C
pátek 19. 7. polojasno 29/16 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 30/18 °C
neděle 21. 7. prudký déšť 20/13 °C

Geoportál

Geoportál

Dotační podpora

logo EUVlajka EUPlz kraj

Logo MMR

Výročí osmiček

Výročí osmiček

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:76
TÝDEN:1155
CELKEM:1214996

Mobilní aplikace

V ObrazeGooglePlay
AppStore

Rozklikávací rozpočet

rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4