Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Informace k VO v MK č. 5 a 6

Dokumentace a revizní zpráva k veřejnému osvětlení v místních komunikacích č. 5 a 6

1. 12. 2017 Zobrazit více

Pravidla platná v obytné zóně

Rádi bychom zde připomněli pravidla silničního provozu platná v obytné zóně.

16. 5. 2016 Zobrazit více

Dočasně neprůjezdná ulice u čp. 202 (u prodejny u Šuchmanů) 13.5.2016 v době od 7 do 9 hodin.

Upozornění na dočasnou neprůjezdnost ulice u prodejny potravin u Šuchmanů čp. 202.
V pátek 13. května 2016 v době od 7 do 9 hodin bude neprůjezdná ulice u Šuchmanů čp. 202 a to z důvodu překopu silnice k přeložení inženýrských sítí.
Omlouváme se předem za způsobené nepříjemnosti.

11. 5. 2016

Informace pro obyvatele Vísek - odečet vodoměrů Vísky - 7.5.2016 - 9-11 hod.

Odečítání spotřebované vody na Vískách se uskuteční v sobotu 7. května 2016 v době od 9 do 11 hodin.
Pokud nebudete v uvedený den přítomni, nahlaste prosím stav vodoměru: 377 856 070 nebo 725 041 079 případně na email: ou@trnova.cz

25. 4. 2016

Děti uklízely obec

Děti uklízely obecDěti z IZŠ Trnová se zapojily do akce Ukliďme Česko.

20. 4. 2016 Zobrazit více

ve čtvrtek 7.4.2016 8-14 hod. nepoteče voda v části obce Vrch

Oznámení Vodárny Plzeň - z technických důvodů bude vypnuta voda v části obce Vrch ve čtvrtek 7. dubna 2016 cca v době od 8,00 hod. do 14,00 hod.
7.4.2016 jsme dostali zpřesňující informaci, kterých čp. se uzavírka vody bude týkat. Týká se to čp.: 34, 39, 40, 42, 48, 53, 62, 70, 76, 80, 81, 86, 90, 92, 93, 102, 103, 108, 139, 277, 286, 293, 296, 317, 351. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou.

5. 4. 2016

Ukončení provozu úřední desky Galileo

Informujeme občany, že bude ukončen provoz úřední desky Galileo.

28. 3. 2016 Zobrazit více

Svoz nebezpečného odpadu 2.dubna 2016 9,25-9,55 hod.

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční před OÚ Trnová v sobotu 2. dubna 2016 9,25-9,55 hod.

29. 2. 2016 Zobrazit více

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů II.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů II.Pokračování článku o systému odpadu v naší obci.

Jsme rádi, že první článek k systému poplatku za odpad vysvětlit některé často kladené otázky občanů. Bohužel stále se množí dotaz, "proč musím platit poplatek dvakrát? V obci kde mám trvalé bydliště a pak v obci kde fyzicky bydlím?" Doufáme, že po přečtení níže uvedeného článku bude vše vysvětleno. Je škoda, když někteří "občané" slovně napadají naše zaměstnance, i když tento systém zde funguje již od roku 2002 a v žádném případě se nejedná o "novoty" či dokonce o pokus šikanovat obyvatele.

Poplatek za odpad může být stanoven podle dvou zákonů (565/1990 Sb. o místních poplatcích a nebo dle 185/2001 Sb. o odpadech). Obec si může zvolit, podle kterého ze zákonů si poplatky za popelnice nastaví (exkluzivně – pouze podle jednoho). Obec Trnová má nastaven již dlouhá léta poplatek ze zákona o místních poplatcích.

Zákon
Nejprve přímo kusy zmiňovaných zákonů – projděte si je, prosím (nebojte se, není to komplikované).

565/1990 Sb. o místních poplatcích
V obecnosti lze říct, že pokud vaše obec (kvůli poplatku) řeší vaše trvalé bydliště, či vlastnictví nemovitosti (u trvale neobývaných objektů), tak máte danou místní vyhlášku postavenu na tomto zákoně. Je to případ většiny menších obcí a měst v ČR. Tenhle typ vyhlášky, ale nemusí vyhovovat obcím, kde velké množství obyvatel má trvalé bydliště jinde (Například Plzeň)
Obce mohou vybírat tyto místní poplatky
§ 1
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů
§ 10b
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 (4) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.
 (5) Sazbu poplatku tvoří
 a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a
 b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
 (6) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

185/2001 Sb. o odpadech
Pokud je poplatek za popelnice implementován podle tohoto zákona, tak se dá říct, že platíte podle toho kde fyzicky bydlíte (trvalé bydliště nehraje roli). Tento typ je vhodný hlavně pro velká města, kde žije množství lidí, kteří zde nemají trvalé bydliště. Pokud by například Plzeň vybírala poplatek dle systému který má obec Trnová, nebyli by díky "přistěhovalcům" svůj svoz vůbec uplatit.
§ 17
(2) Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami.
(6) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích 25a).
§ 17a Poplatek za komunální odpad
(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek") vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona. 25a)
 (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Většinou se „poplatky za popelnice“ stanovují podle zákona o místních poplatcích (565/1990) ale je NUTNÉ, aby jste se podívali přímo na vyhlášku vaší obce, jelikož zákon stanovuje jen to, co obce MOHOU.

Větší města (např. Praha, Plzeň) mají poplatky za odpad stanovy podle zákona o odpadech (185/2001 §17a) a pak hraje roli to, kde reálně bydlíte (což ale neznamená, že po vás nebude chtít poplatek vesnice, kde máte trvalé bydliště čí vlastníte chatu).

Často kladená otázka:
Musím platit za popelnice i na chatě/chalupě na venkově, kde jsem jen pár dní v roce a ještě v obci, kde bydlím?
ANO – platíte totiž ze dvou různých důvodů – jednou jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci a pak jako majitel nemovitosti (pokud budete mít po republice N chat, pak budete platit za popelnice N-krát).
Zákon č. 185/2001 Sb. (o odpadech) §17a odst. 2-6: Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.

Podobně je to i v případě, že má obec „popelnice“ vyřešeny podle zákona č. 565/1990 Sb. (o poplatcích) §10b odst. 

A ještě jedna:
Musím platit za popelnici v místě kde mám trvalé bydliště a i v místě kde fyzicky bydlím?
ANO pokud tam kde máte trvalý pobyt je vybírán poplatek dle zákona o poplatcích a tam kde žijete je vybírán poplatek dle zákona o odpadech.
Jaké je řešení? 
Jediné řešení je změnit si trvalý pobyt. Pokud by obec do osvobození od poplatku včlenila osoby, které v Trnové tzv. nebydlí, mohl by každý přijít a říct, že bydlí například v Plzni (což obec není schopna ověřit, každý si dnes může se sepsat smlouvu o nájmu s kým chce) a a byli by znevýhodněni poctiví místní občané.

Případné dotazy rádi vysvětlíme na OÚ.
Děkujeme.


10. 2. 2016 Zobrazit méně

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů I.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů I.Níže uvádíme článek k poplatku za odpad, kde jsou vysvětleny základní pojmy a systém.

10. 2. 2016 Zobrazit více

Stránka